فهرست مقالات نشريه:  

فصلنامه پژوهشنامه بازرگاني, زمستان 1383, دوره 9, شماره 33
 6 مقاله