فهرست مقالات نشريه:  

فصلنامه پژوهشنامه بازرگاني, بهار 1381, دوره 6, شماره 22
 7 مقاله