فهرست مقالات نشريه:  

دو ماهنامه مجله غدد درون ريز و متابوليسم ايران, پاییز 1384, دوره 7, شماره 3 (مسلسل 27)
 12 مقاله