فهرست مقالات نشريه:  

دو ماهنامه مجله غدد درون ريز و متابوليسم ايران, زمستان 1384, دوره 7, شماره 4 (مسلسل 28)
 11 مقاله