فهرست مقالات نشريه:  

دو ماهنامه پژوهش در علوم پزشکي, دی و بهمن 1385, دوره 11, شماره 1
 13 مقاله