فهرست مقالات نشريه:  

فصلنامه مجله پزشكي دانشگاه علوم پزشكي اروميه, تابستان 1384, دوره 16, شماره 2
 10 مقاله