فهرست مقالات نشريه:  

فصلنامه علوم زمين, زمستان 1383, دوره 14, شماره 54
 12 مقاله