فهرست مقالات نشريه:  

فصلنامه مجله پزشکي دانشگاه علوم پزشكي تبريز, زمستان 1384, دوره 27, شماره 4
 24 مقاله