فهرست مقالات نشريه:  

فصلنامه بيماريهاي پوست, تابستان 1379, دوره 3, شماره 4 (پیاپی 12)
 9 مقاله