فهرست مقالات نشريه:  

فصلنامه بيماريهاي پوست, زمستان 1379, دوره 4, شماره 2 (پیاپی 14)
 8 مقاله