فهرست مقالات نشريه:  

فصلنامه (علوم تشريح ايران) Anatomical sciences journal, زمستان 1383, دوره 2, شماره 4
 8 مقاله