فهرست مقالات نشريه:  

دو فصلنامه مجله سيستم هاي فازي ايران, 1385, دوره 3, شماره 1
 6 مقاله