فهرست مقالات نشريه:  

دو فصلنامه مجله سيستم هاي فازي ايران, 1384, دوره 2, شماره 2
 8 مقاله