فهرست مقالات نشريه:  

فصلنامه مجله علمي شيلات ايران (فارسي), زمستان 1384, دوره 14, شماره 4
 15 مقاله