فهرست مقالات نشريه:  

فصلنامه مجله علمي پزشکي قانوني, زمستان 1384, دوره 11, شماره 4 (مسلسل 40)
 8 مقاله