فهرست مقالات نشريه:  

فصلنامه تحقيقات اقتصادي, تابستان 1383, دوره -, شماره 65
 8 مقاله