فهرست مقالات نشريه:  

فصلنامه مهندسي صنايع و مديريت (شريف ويژه علوم مهندسي), زمستان 1384, دوره 21, شماره 32 (ويژه مهندسي)
 9 مقاله