فهرست مقالات نشريه:  

فصلنامه تحقيقات اقتصادي, پاييز 1383, دوره -, شماره 66
 10 مقاله