فهرست مقالات نشريه:  

دو ماهنامه مجله طب نظامي, پاييز 1382 , دوره 5, شماره 3 (مسلسل 17)
 13 مقاله