فهرست مقالات نشريه:  

دو ماهنامه مجله طب نظامي, تابستان 1382, دوره 5, شماره 2 (مسلسل 16)
 13 مقاله