فهرست مقالات نشريه:  

فصلنامه مجله دانشگاه علوم پزشكي كرمان, پاییز 1384, دوره 12, شماره 4
 9 مقاله