فهرست مقالات نشريه:  

ماهنامه مجله دانشكده پزشكي, 1384, دوره 63, شماره 11
 12 مقاله