فهرست مقالات نشريه:  

فصلنامه ياخته, بهار 1385, دوره 8, شماره 1 (29)
 8 مقاله