فهرست مقالات نشريه:  

فصلنامه مجله پزشكي دانشگاه علوم پزشكي اروميه, زمستان 1383, دوره 15, شماره 4
 10 مقاله