برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

فهرست مقالات نشریه:  

فصلنامه مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي, 1381, دوره 2, شماره 1 (پياپي 7) (ويژه نامه پنجمين همايش كشوري آموزش پزشكي)
 81 مقاله