فهرست مقالات نشريه:  

فصلنامه مجله دانشكده دندانپزشكي مشهد, پاییز و زمستان 1382, دوره 27, شماره 4-3
 16 مقاله