فهرست مقالات نشريه:  

فصلنامه باروري و ناباروري (JOURNAL OF REPRODUCTION AND INFERTILITY), تابستان 1379, دوره 1, شماره 3 (مسلسل 3)
 8 مقاله