فهرست مقالات نشريه:  

دو ماهنامه مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي ايلام, بهار 1384, دوره 13, شماره 1
 8 مقاله