فهرست مقالات نشريه:  

ماهنامه مجله دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان, پاییز 1384, دوره 4, شماره 4-آ (پی در پی 16)
 10 مقاله