فهرست مقالات نشريه:  

فصلنامه مجله پزشكي دانشگاه علوم پزشكي اروميه, زمستان 1384, دوره 16, شماره 4
 10 مقاله