فهرست مقالات نشريه:  

فصلنامه پژوهشي خون, زمستان 1384, دوره 2, شماره 6
 15 مقاله