فهرست مقالات نشريه:  

فصلنامه مجله دانشگاه علوم پزشكي كرمان, بهار 1384, دوره 12, شماره 2
 9 مقاله