فهرست مقالات نشريه:  

دو ماهنامه مجله ايراني علوم و تكنولوژي-ب, فروردين1383, دوره 28, شماره ب-2
 9 مقاله