فهرست مقالات نشريه:  

فصلنامه (علوم تشريح ايران) Anatomical sciences journal, تابستان 1384, دوره 3, شماره 2
 8 مقاله