فهرست مقالات نشريه:  

فصلنامه باروري و ناباروري (JOURNAL OF REPRODUCTION AND INFERTILITY), پاييز 1381, دوره 3, شماره 4 (مسلسل 12)
 9 مقاله