فهرست مقالات نشريه:  

فصلنامه مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي كردستان, زمستان 1382, دوره 8, شماره 2 (مسلسل 30)
 8 مقاله