فهرست مقالات نشريه:  

فصلنامه اقتصاد كشاورزي و توسعه, تابستان 1383, دوره 12, شماره 46
 6 مقاله