برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

فهرست مقالات نشریه:  

فصلنامه مجله پزشكي باليني ابن سينا (مجله علمي دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني همدان), 1379, دوره 7, شماره پیوست 4 (ويژه نامه پژوهش در آموزش پزشکي)
 9 مقاله