فهرست مقالات نشريه:  

فصلنامه مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي كردستان, پاییز 1383, دوره 9, شماره 1 (مسلسل 33)
 9 مقاله