فهرست مقالات نشريه:  

دو فصلنامه نشريه علوم (دانشگاه خوارزمي), پاییز و زمستان 1381, دوره 2, شماره 4-3
 10 مقاله