فهرست مقالات نشريه:  

دو فصلنامه مجله علوم دانشگاه تهران, تابستان 1383, دوره 30, شماره 1
 11 مقاله