فهرست مقالات نشريه:  

دو ماهنامه دانشکده فني دانشگاه تهران, شهريور 1381, دوره 36, شماره 2 (پیاپی 76)
 16 مقاله