فهرست مقالات نشريه:  

فصلنامه مجله دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني اردبيل, زمستان 1383 , دوره 4, شماره 2 (پیاپی 14)
 10 مقاله