فهرست مقالات نشريه:  

دو ماهنامه تحقيقات گياهان دارويي و معطر ايران, 1380, دوره -, شماره 7
 9 مقاله