فهرست مقالات نشريه:  

فصلنامه تحقيقات جغرافيايي, تابستان 1384, دوره 20, شماره 2 (پیاپی 77)
 6 مقاله