فهرست مقالات نشريه:  

دو فصلنامه جستارهاي اقتصادي, پاییز و زمستان 1384, دوره 2, شماره 4
 6 مقاله