فهرست مقالات نشريه:  

فصلنامه زيست شناسي ايران, بهار 1385, دوره 19, شماره 1
 10 مقاله