فهرست مقالات نشريه:  

فصلنامه تازه هاي علوم شناختي, پاییز و زمستان 1383, دوره 6, شماره 4-3 (مسلسل 24)
 17 مقاله