فهرست مقالات نشريه:  

فصلنامه مجله دانشگاه علوم پزشكي كرمان, بهار 1380, دوره 8, شماره 2
 9 مقاله