فهرست مقالات نشريه:  

فصلنامه مجله علمي سازمان نظام پزشکي جمهوري اسلامي ايران, پاييز 1383, دوره 22, شماره 3
 13 مقاله